Dorper Asociace CZ   

Stanovy

Stanovy občanského sdružení

Čl.1

Název  a sídlo sdružení

1. Název: Dorper Asociace CZ (dále jen sdružení)

2. Sídlo: Vendryně 942, 73994

 

Čl 2

Cíl a předmět činnosti sdružení

1.Cíl sdružení

Cílem sdružení je všestranná podpůrná činnost chovu ovcí plemene Dorper a Dorper White (dále jen Dorper) včetně dalších, početně málo zastoupených, plemen ovcí a koz a činnosti podporující realizaci produktů chovu.

2.Předmět činnosti sdružení

 • podílí se udržování kvalitního  genofondu ovcí plemene Dorper
 • spolupracuje s výzkumnými, a vědeckými pracovišti při řešení projektů spojených s problematikou chovu ovcí a koz.
 • plemenářské služby – kvalitní systém kontroly užitkovosti a dědičnosti, testování užitkových vlastností, selekci a plemenitbu a zpracování výsledků kontroly užitkovosti a dědičnosti včetně jejich zveřejňování
 • vede plemenné knihy
 • napomáhá ke koordinaci šlechtitelských aktivit
 • přispívá ke  koordinaci spolupráce chovatelů se zpracovateli, odběrateli, obchodem a službami při zajištění rovnosti všech členů sdružení
 • organizuje a spolupracuje při organizaci chovatelských, osvětových, výchovných, folklórních a kulinářských akcí
 • pořádá tematické zájezdy, přednášky,  školení a kurzy.
 • vede plemenné knihy ovcí a koz, ve smyslu zákona 154/2000 Sb. a následujících
 • spolupracuje s chovatelskými svazy a organizacemi v České republice a v ostatních zemích
 • usiluje a koordinuje prosazování zájmů jednotlivých členů sdružení

 

Čl. 3

Právní postavení sdružení

1.Sdružení vzniká jako zájmová organizace s právní subjektivitou. Členství ve sdružení se  nedotýká právního postavení ani závazků členů.

2.Obchodní a další vztahy mezi členy sdružení navzájem a jednotlivých členů vůči sdružení se upravují samostatně, dvou-, popř. vícestrannými smlouvami podle platných právních norem.

3.Členy sdružení jsou zemědělské podniky, individuálně hospodařící rolníci, drobnochovatelé, jakož i další organizace a jednotlivci, kteří se ztotožňují s úkoly, programem a dohodnutými podmínkami členství ve sdružení.

 

Čl. 4

Členství ve sdružení

1.Členství ve sdružení  – členem sdružení se mohou stát právnické a fyzické osoby, které se ztotožňují s programem sdružení.

2.Vznik členství –  vznik členství je podmíněn podáním písemné přihlášky. Členem sdružení se uchazeč stává po schválení členství radou sdružení a uhrazení základního ročního členského příspěvku.

3.Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

a. dobrovolným vystoupením člena

b. zánikem členské organizace (právnické osoby)

c. úmrtím člena

d. pozastavením členství nebo vyloučením na základě závažných důvodů při neplnění základních povinnosti, poškozování sdružení nebo jeho členů.

e. při nezaplacení základního ročního členského příspěvku do doby konání valné hromady sdružení nebo do 30.6. v roce, ve kterém se valná hromada nekoná.

f. U sponzorských členů při neuhrazení sponzorského příspěvku do konce kalendářního roku.

5. O pozastavení členství a vyloučení člena rozhoduje rada sdružení, o svém rozhodnutí informuje člena písemně.

6.Při zániku členství nedochází k finančnímu vypořádání mezi bývalým členem a sdružením.

 

Čl. 5

Orgány a struktura sdružení

Orgány sdružení jsou

a .Valná hromada sdružení

b .Rada sdružení

c. Předseda sdružení

d. Revizní komise sdružení

Rada, předseda a revizní komise jsou voleny na období pěti let.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jedenkrát za dva roky, nebo tehdy, požádá -li o její svolání nejméně dvě třetiny členů, nebo pokud ji svolá revizní komise sdružení na základě zjištěných nedostatků v činnosti a hospodaření. Valnou hromadu svolává rada sdružení nejméně 14 dní před datem jejího konání včetně uvedení programu jednání.

Valné hromadě přísluší zejména:

e. volba členů rady sdružení a revizní komise sdružení

f. účast na tvorbě programu činnosti sdružení

g. schvalování zprávy o činnosti a hospodaření  sdružení předkládané radou sdružení

h. schvalování statutu sdružení, jednacího a volebního řádu, jejich změn a doplňků

i  .rozhodování o výši základních ročních členských příspěvků.

j. rozhodování ve věcech, které si valná hromada vyhradí

Valná hromada přijímá usnesení a rozhodnutí za účasti nadpoloviční většiny členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů, přijímají usnesení a rozhodnutí po půl hodině od zahájení valné hromady přítomní členové sdružení. O způsobu volby orgánů (tajná nebo veřejná) rozhoduje valná hromada veřejným hlasováním. K platnosti rozhodnutí, či usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.  Ve valné hromadě mají členové rovnoprávné zastoupení.

2.Rada sdružení je volený orgán sdružení.  Organizuje činnost sdružení a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny valné hromadě. Rada sdružení je nejméně  tříčlenná a je volena valnou hromadou sdružení na období pěti let. V případě vzdání se funkce nebo v případě odvolání člena rady v průběhu funkčního období, je rada doplněna na požadovaný počet. K tomuto účelu jsou valnou hromadou volení dva náhradníci.

Schůze rady sdružení je svolána nejméně třikrát ročně.

Do působnosti rady sdružení patří zejména:

a) volba předsedy

b) řídit činnost sdružení a rozhodovat o všech jeho záležitostech s výjimkou rozhodování ve věcech příslušejících valné hromadě sdružení

c) reprezentovat sdružení a zastupovat ho při jednáních s jinými subjekty

d) schvalovat přijímání nových členů sdružení

e) rozhodovat o pozastavení členství a o zrušení členství ve sdružení

f) rozhodovat o rozpočtu sdružení

 

3.Předseda – je statutární představitel sdružení.  Je volen radou sdružení z jejího středu.  Řídí  veškerou činnost a jednání sdružení a jeho orgánů a zastupuje sdružení navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření sdružení. Předsedu zastupují podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností ostatní členové rady na základě jeho pověření. Rozhoduje samostatně.

4.Revizní komise sdružení – je nejméně tříčlenná. Ze svého středu si zvolí předsedu. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí rady sdružení. Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Revizní komisi přísluší zejména

a.kontrolovat hospodaření s veškerými finančními prostředky a majetkem sdružení a posuzovat hospodárnost jeho činnosti

b. kontrolovat činnost rady sdružení a plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady sdružení

c. zjistí-li revizní komise závažné nedostatky je oprávněná svolat mimořádnou valnou hromadu sdružení.

 

Čl. 6

Financování činnosti sdružení

 1.  Nezbytné finanční prostředky na veškerou činnost sdružení se získávají

     z finančních prostředků členů a vlastní činností sdružení. K tomuto účelu se zakládá účet

     u finančního ústavu.

2.  Rozdělení zisku: Čistý zisk se rozděluje na rozšířenou reprodukci a investice do další činnosti   sdružení a do rezervního fondu.

3.   Výše základních členských příspěvků:

a. fyzické osoby  – výše příspěvku  200 Kč za běžný kalendářní rok

b. právnické osoby – výše příspěvku 400 Kč za běžný kalendářní rok.

4. Další finanční prostředky sdružení získává  z grantů, dotací, od sponzorů, a další činnosti.

 

Čl.7.

Závěrečná ustanovení

1.   Sdružení vzniká jeho ustavením na valné hromadě jeho členů

2.   Trvání sdružení není omezeno na dobu určitou

3.    Sdružení může zaniknout, jestliže o tom rozhodnou nejméně tři pětiny členů sdružení, přítomných na valné hromadě sdružení k tomuto účelu svolané.

 

 

 

 

Ve Vendryni 10. 1. 2012

Přihlášení